Dịch vụ

Sản phẩm

Tin tức

Cách viết ứng dụng đăng nhập bằng PHP và MYSQL

Để có thể xây dựng một Website hoàn chỉnh quả thật không đơn giản. Các kiến thức qua sách vở và tài liệu dù sao cũng chỉ là những kiến thức tổng quát và thiếu tính khách quan thực tiến. Nên khi người học lập trình bước vào giai đoạn viết ứng dụng thì thường rất lúng túng. Bởi vậy, hôm nay chúng tôi viết bài này để hướng dẫn các bạn dần làm quen với cách tiếp cận một ứng dụng PHP và MYSQL là như thế nào.

Trước hết chúng ta phải thiết kế và xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu ứng với từng lệnh bên dưới (xem lại bài ngôn ngữ SQL và MYSQL Căn Bản) sau đó mới tiến hành triển khai lập trình.

1          mysql -hlocalhost -uroot -proot

2          mysql>create database project;

3          mysql>use project;

4          mysql>create table user( id INT(10) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT, username VARCHAR(50) NOT NULL, password CHAR(50) NOT NULL, level CHAR(1) NOT NULL, PRIMARY KEY(id));

5          mysql>insert into user(username,password,level) values ("admin","12345","2") ("abc","12345","1");

Vậy là chúng ta đã có cơ sở dữ liệu như mô hình trên. Tiếp đến chúng ta tạo file login.php và thiết kế Form HTML để có màn hình đăng nhập khi người dùng truy cập.

 

1         

 

2          Username:

3          Password:

4         

5         

Tiếp đến chúng ta tiến hành kiểm tra dữ liệu từ form

1   

2    if(isset($_POST['ok']))

3    {

4     $u=$p="";

5          if($_POST['username'] == NULL)

6          {

7          echo "Please enter your username ";

8          }

9          else

10         {

11         $u=$_POST['username'];

12         }

13         if($_POST['password'] == NULL)

14         {

15         echo "Please enter your password ";

16         }

17         else

18         {

19         $p=$_POST['password'];

20         }

21      }

22      ?>

Đoạn code ở trên sẽ kiểm tra xem người dùng có tiến hành nhấn nút đăng nhập hay không. Và nếu có thì chúng ta sẽ xét tiếp tình trạng người dùng có để trống các ô username và password hay không. Nếu có chúng ta sẽ thông báo lỗi ở bên trên form, để người sử dụng tiến hành nhập liệu. Vì phiên bản PHP 5.3 trở lên sẽ yêu cầu ta khai báo biến trước khi sử dụng. Vì thế mặc định ban đầu ta khởi tạo 2 biến $u và $p mang giá trị là rỗng.

 

Kế đến chúng ta kiểm tra xem có tồn tại hai biến $u và $p (chỉ khi người dùng đăng nhập thành công thì mới có thể tạo ra 2 biến đó). Tiếp đến chúng ta tiến hành kết nối cơ sở dữ liệu (xem lại bài kết hợp PHP & MYSQL trong ứng dụng web).

1         

2          $conn=mysql_connect("localhost","root","root") or die("can't connect this database");

3          mysql_select_db("project",$conn);

4          ?>

Và tiến hành kiểm tra xem username và password người sử dụng vừa nhập có trùng khớp với thông tin có trong cơ sở dữ liệu hay không ?. Nếu không thì chúng ta sẽ báo lỗi ngay. Ngược lại sẽ tiến hành lấy dữ liệu từ bảng và gán vào session. Để có thể quản lý phiên làm việc một cách hiệu quả trên mọi trang của khu vực admin (xem lại bài khái niệm cơ bản về cookie và session).

1     

2      if($u && $p)

3      {

4          $conn=mysql_connect("localhost","root","root") or die("can't connect this database");

5          mysql_select_db("project",$conn);

6          $sql="select * from user where username='".$u."' and password='".$p."'";

7          $query=mysql_query($sql);

8          if(mysql_num_rows($query) == 0)

9          {

10           echo "Username or password is not correct, please try again";

11         }

12         else

13         {

14               $row=mysql_fetch_array($query);

15               session_start();

16               $_SESSION['userid'] = $row['id'];

17               $_SESSION['level'] = $row['level'];

18         }

19      }

20      ?>

Như vậy code hoàn chỉnh cho ứng dụng (file login.php) này là như sau:

1     

2      if(isset($_POST['ok']))

3      {

4      $u=$p="";

5          if($_POST['username'] == NULL)

6          {

7            echo "Please enter your username ";

8          }

9          else

10        {

11           $u=$_POST['username'];

12         }

13         if($_POST['password'] == NULL)

14         {

15           echo "Please enter your password ";

16         }

17         else

18         {

19         $p=$_POST['password'];

20         }

21         if($u && $p)

22         {

23           $conn=mysql_connect("localhost","root","root") or die("can't connect this database");

24           mysql_select_db("project",$conn);

25           $sql="select * from user where username='".$u."' and password='".$p."'";

26         $query=mysql_query($sql);

27           if(mysql_num_rows($query) == 0)

28         {

29            echo "Username or password is not correct, please try again";

30         }

31         else

32         {

33             $row=mysql_fetch_array($query);

34             session_start();

35             $_SESSION['userid'] = $row[id];

36            $_SESSION['level'] = $row[level];

37

38         }

39         }

40      }

41      ?>

42     

 

43      Username:

44      Password:

45     

46     

Ở bài sau, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu ứng dụng kết hợp PHP & MYSQL cho việc thêm một thành viên như thế nào. Mọi sự góp ý, cũng như thắc mắc của các bạn dành cho bài viết vui lòng sử dụng tính năng thảo luận tại diễn đàn. Hoặc thông qua việc liên hệ của hệ thống website. Mong sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp từ các bạn.