Dịch vụ

Sản phẩm

Tin tức

Cách viết session và functions admin

      1.Thư viện session admin

Thư viện này chứa các hàm xử lý session như khởi tạo, lấy, xoá session, ... Thư viện này dùng để lưu tài khoản trong đăng nhập và lấy dữ liệu để kiểm tra lệnh SQL và bảo mật các file xử lý. Đầu tiên các bạn vào đường dẫn thư mục admin/classes và tạo file tên Session.php. Sau đó các bạn copy đoạn code này và paste vào file :

 Hàm bắt đầu session

 

 Hàm này dùng để bắt đầu session để có thể thực hiện các hành động khác.

 Hàm lưu session

 Hàm này sẽ có một tham số $user để lưu session 

Hàm lấy dữ liệu session

Hàm này dùng để lấy dữ liệu session đã lưu. Ở đây mình có một bước kiểm tra có tồn tại session không :

  • Nếu có trả về $user gán session đã lưu.
  • Ngược lại nếu không trả về $user bằng rỗng.

Hàm xoá session

Code bên trong khá quen thuộc rồi phải không ? Hàm này dùng để giải phóng session.

Thiết lập session

Để thiết lập 1 session ta sử dụng cú pháp: session_start()

Đoạn code này phải được nằm trên các kịch bản HTML. Hoặc những lệnh echo, printf.

Để thiết lập 1 giá trị session, ngoài việc cho phép bắt đầu thực thi session. Chúng ta còn phải đăng ký 1 giá trị session. Để tiện cho việc gán giá trị cho session đó.

Ta có cú pháp sau: session_register(“Name”)

Ví dụ:

Session_start();

Session_register(“username”);

             ?>

      2.Thư viện functions admin

Đây là thư viện chứa các hàm để thực thi các hành động trong PHP thuần theo một chuẩn nào đó và nhanh, ngắn gọn hơn. Các bạn vào đường dẫn thư mục admin/classes và tạo file Functions.php. Mở file lên và copy đoạn code này vào :

Hàm điều hướng trang

Hàm này mình sử dụng class để kêu ra luôn nên tên hàm các bạn sẽ đặt __construct để nó thực thi hàm bên trong ngay sau khi gọi class. Hàm này có tham số $url chứa đường dẫn mà chúng tôi muốn điều hướng.

Như vậy, trong bài viết này, chúng tôi đã hướng dẫ cho bạn cách để viết thư viện session và functions trong hàm admin. Hai thư viện này chắc cũng không làm khó đối với các bạn đã quen với PHP OOP phải không nào? Cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn thành công !